CONTACT US

联系我们

   中国和亚洲市场(苏州)– 销售团队

  销售运营总监: 戴志田

  邮件地址: adai@mmgsuzhou.com

   联系方式: +(86) 139 1315 2844
    中国和亚洲市场(苏州)- 客户服务

客户服务: 吴玉婷

邮件地址: swu@mmgsuzhou.com

联系电话: +(86) 139 1489 7622


 

    中国和亚洲市场(苏州)- 市场项目部

项目经理: 曹路

邮件地址: scao@mmgsuzhou.com

联系电话:+(86) 159 9579 8979